یادگیری و حافظه

چگونه می توانیم یادگیری و حافظه را توصیف کنیم؟ یادگیری و حافظه مقوله هایی بسیار پیچیده هستند و نظریه های
مدت ها بود که در سرم دغدغه ی آموزش آسان فریاد می زد. در سیستم آموزشی کنونی جای روشی تسهیل
از آنجاییکه محققان خواندن، خواندن را به شکل های متفاوتی تجربه می کنند، ویژگی های متفاوتی را برای تعریف خواندن
در این مقاله فرایندهای حل مسئله، یا تلاش برای رفع موانعی که بر سر راه حل مسئله وجود دارد مورد
در مقاله ای در همین صفحه به انواع حافظه و اهمیت آن در یادگیری پرداختیم. وقت آن رسیده تا به