اصول روش نوین مهندسی یادگیری

این دوره مخصوص کاردرمانگر، روانشناس، گفتار درمانگر و همه ی عزیزانی است که در عرصه‌ی آموزش و یاددهی هر توانایی یا مهارتی فعالیت می‌نمایند.
این دوره مخصوص همه ‌ی عزیزانی است که می‌خواهند در تسهیل سازی مهارت خواندن به کودکانی که با مشکل مواجه اند کمک کنند.
روش مهندسی یادگیری در ‌تسهیل یادگیری مهارت خواندن برای کودکانی با کمترین توجه و کمترین حافظه موفق بوده است.
روش مهندسی یادگیری در ‌تسهیل یادگیری مهارت خواندن برای کودکانی با کمترین توجه و کمترین حافظه موفق بوده است.