عمومی

یادگیری و حافظه

چگونه می توانیم یادگیری و حافظه را توصیف کنیم؟ یادگیری و حافظه مقوله هایی بسیار پیچیده هستند و نظریه های زیادی درباره ی آنها وجود دارد.
مدت ها بود که در سرم دغدغه ی آموزش آسان فریاد می زد. در سیستم آموزشی کنونی جای روشی تسهیل سازی شده را خالی می دیدم.
از آنجاییکه محققان خواندن، خواندن را به شکل های متفاوتی تجربه می کنند، ویژگی های متفاوتی را برای تعریف خواندن در نظر می گیرند.
در این مقاله فرایندهای حل مسئله، یا تلاش برای رفع موانعی که بر سر راه حل مسئله وجود دارد مورد توجه قرار می گیرد.
در مقاله ای در همین صفحه به انواع حافظه و اهمیت آن در یادگیری پرداختیم. وقت آن رسیده تا به چگونگی ارتقا این مقوله ها بپردازیم.