_
درباره‌ی نردبانینو

من مونا قدسی هستم.

ذهن من از کودکی طوری به مسائل نگاه می‌کرد، که باید نوعی نظم پشت هر فعالیتی باشد. برای همین از همان موقع در کتاب‌های درسی به این رسیده بودم که هر مبحثی که باز می‌شود، قطار فکری را با تقدم‌ها و تأخرها دنبال می‌کند. پیش‌تر که می‌رفتم، مطالعات حاکی از آن بود که رد پای این نظم و اصول ساختار یافته را می‌توان در هر آنچه که یاد‌ می‌دهیم یا یاد می‌گیریم دنبال کرد.
دوره‌ها
0 +
دانش پذیرا
0 +
مراجعه کننده
0 +
از آنجائیکه تخصص من کار با کودکان با نیازهای ویژه بود، درمی‌یافتم که با روشی ساختاریافته و نظام مند این کودکان نیز هر جلسه فراتر از جلسه ی قبل خود می‌رفتند و با این نگاه سرعت یادگیری آن­ها چندبرابر می‌شد. از طرفی در مبحث‌کودکان با اختلال یادگیری به علت نردبانی عمل کردن و دقیق شدن در پله ای که کودک ایستاده است، تسهیل آموزش به مراتب آسان‌تر از روشهای قبلی بود که خانواده دنبال می‌کرد. از همان ابتدای ورود به رشته و تا کنون، جای روشی مهندسی شده با نگاهی بین‌رشته‌ای را در متون خالی می‌دیدم. که راهنمایی باشد برای:
  1. والدینی که با سردرگمی نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند.
  2. دانشجویان و همکارانی که می‌خواهند به سختی تجربه به اصولی مشترک دست پیدا کنند.
  3. آموزگارانی که با طیفی از توانمندی دانش­ آموزان سر و کار دارند.
  4. کسانی که می‌خواهند از مداخلات زودهنگام در آموزش استفاده کنند.
  5. هر آن‌کسی که به نوعی با آموزش سر و کار دارد.
روشی که سعی در معرفی آن دارم (روش نوین مهندسی یادگیری) ، یاددادن هر مهارت را با دیدی سلسله مراتبی پیش می‌برد و اصولی خاص را پیگیری می‌کند تا با استفاده از آن کودکانی آسانتر و مشتاق تر در آموزش داشته باشیم. در این سایت به دنبال انتشار این روش هستم و در کنار آن نگاهی خواهم داشت به مطالبی در راستای آگاه سازی والدین برای هدف گذاری بهینه برای کودکانشان. با من همراه باشید.