پادکست

توانمند سازی

اپیزود چهارم - درک تله های زندگی 2
اپیزود پنجم - انواع روش‌های مواجه به تله‌ها
اپیزود ششم - تله‌های زندگی چگونه تغییر می‌کنند؟
اپیزود هفتم - مراحل تغییر تله‌های زندگی
موانع در مسیر تغییر تله و راهکارهای آن