روش نوین مهندسی یادگیری

مدت ها بود که در سرم دغدغه ی آموزش آسان فریاد می زد. در سیستم آموزشی کنونی جای روشی تسهیل سازی شده را خالی می دیدم. چنانچه در بین مراجعانم کودکان توانمندی را می دیدم که به علت این فضای خالی در زمره ی کودکان اختلال یادگیری قرار می گرفتند ویا کودکانی با نیازهای ویژه از ادامه ی تحصیل در مقاطعی باز می مانند. ... Read More